Regulamin

 1. Przepisy ogólne.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Sitemeans.com, warunki świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności  Usługodawcy  jako podmiotu prowadzącego serwisu internetowego Sitemeans.com. Wszystkie usługi świadczone są za pośrednictwem witryny internetowej o adresie https://sitemeans.com.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego Sitemeans.com obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego postanowień. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu rejestracji.
 3. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Cennik stanowi integralną część Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  1. Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U.2017.459 ze zm.) (dalej zwanego Kodeksem cywilnym),
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219 ze zm.) (dalej zwanej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
  3. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) (dalej zwaną Ustawą o prawie autorskim),
  4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 ze zm.) (dalej zwanej Ustawą o ochronie danych osobowych).
  5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO.

II. Słownik pojęć.

 

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji normatywnych. Ich celem jest jedynie przybliżenie Użytkownikom niektórych pojęć użytych w naszym Regulaminie.

 1. Aplikacja – oprogramowanie udostępniane przez Usługodawcę, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać oceny dopasowania wskazanego serwisu internetowego do standardów wyszukiwarek internetowych,
 2. Cennik – dokument dostępny w Portalu określający wysokość opłat za korzystanie z Usług wchodzących w skład danego Pakietu. Stanowi on sporządzone przez Usługodawcę zestawienie cen za poszczególne Usługi oraz zestawienie kosztów rzeczywistych związanych z realizacją Usługi. Cennik stanowi ofertę zawarcia Umowy. Ceny wskazane w Cenniku mają charakter wiążący do chwili opublikowania w Cenniku nowych cen,
 3. Hasło – indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, który wraz z loginem Użytkownika służy do logowania się do Konta. Hasło musi składać się co najmniej z 6 znaków.
 4. Konto – utworzone przez Usługodawcę w związku z Rejestracją indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie wybranego Pakietu.
 5. Konto testowe – utworzone przez Usługodawcę w związku z Rejestracją indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Portalu w okresie 14 dni od dnia Rejestracji. Posiada ograniczony zakres Usług, a w szczególności umożliwia monitoring pozycji wyłącznie 25 fraz kluczowych, a przy tym posiada 3-miesięczny okres przechowywania danych.
 6. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika, który wraz z Hasłem służy do logowania się do Konta,
 7. Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje związane z działalnością Portalu (w tym informacje handlowe) dostarczany Użytkownikowi środkami komunikacji elektronicznej. Usługa świadczona po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia i wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wysyłki newslettera, z którego Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie,
 8. Okres abonamentowy – okres w jakim Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika płatne Usługi w ramach wybranego Pakietu,
 9. Opłata abonamentowa – wynagrodzenie za Usługi świadczone w ramach wybranego Pakietu. Opłaty abonamentowe określa Cennik,
 10. Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług, polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikowi określonych narzędzi dostępnych w Aplikacji. Rodzaj i zakres Usług zależy od rodzaju Pakietu wybranego przez Użytkownika,
 11. Usługodawca – Patryk Chlabicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: POZYCJONUSZ Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 17B, 15-085 Białystok wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9662167057. Właściciel Portalu, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej,
 12. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość płatnego korzystania z Usług,
 13. Użytkownik dodatkowy – kolejny użytkownik posiadający dostęp do Konta utworzonego przez Użytkownika. Usługa dodawania Użytkownika dodatkowego możliwa jest tylko w wybranych Pakietach określonych przez Usługodawcę. Użytkownikiem dodatkowym w rozumieniu niniejszej definicji może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pozostająca z Użytkownikiem w stosunku pracy lub świadcząca na rzecz Użytkownika usługi na podstawie stosunku prawnego. Użytkownik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie jak też za działania i zaniechania Użytkowników dodatkowych,
 14. Użytkownik testowy – jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość bezpłatnego korzystania z Usług przez okres 14 dni.
 15. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedmiotem której są Usługi określone w danym Pakiecie. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji,
 16. Pakiet – wybrane przez Użytkownika Usługi, jakie w danym Okresie abonamentowym Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika,
 17. Panel użytkownika – zbiór funkcjonalności Aplikacji umożliwiających zarządzanie Kontem (ewentualnie Kontem testowym),
 18. Płatność – czynność polegająca na zapłacie ceny wybranego Pakietu, w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Płatności naliczane są cyklicznie bądź jednorazowo.
 19. Regulamin – stanowi niniejszy regulamin,
 20. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych Osobowych oraz na złożeniu odpowiedniego oświadczenia woli skutkująca zawarciem Umowy i założeniem Konta lub Konta Testowego.

III. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawartość Portalu jest chroniona prawem.
 3. Korzystanie przez Użytkowników z Portalu, Aplikacji i Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.
 4. Przed dokonaniem Rejestracji należy bezwzględnie zapoznać się z treścią Regulaminu, stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności oraz Cennikiem.
 5. W celu skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić:
 1. urządzenie komputerowe o wymaganych minimalnych parametrach technicznych,
 2. dostęp do sieci Internet,
 3. przeglądarkę internetową z funkcją obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, Java Script, Java, Flash oraz plików „cookies”, zapewniającą możliwość wyświetlania na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW. Dostęp zapewniają przeglądarki najpopularniejsze tj. Chrome, Firefox, Internet Explorer,
 4. inne niezbędne oprogramowanie umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Portalu.
 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości świadczonych Usług.
 2. Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Użytkownik został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, a także do przetwarzania danych osobowych również w innych celach ( w tym celach marketingowych), o ile Użytkownik wyraził na to odrębną zgodę.
 4. Nazwy (w tym handlowe), marki, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Portalu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować sankcjami prawnymi, w tym roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.
 5. Usługodawca świadczy usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

IV. Ogólne warunki korzystania z Portalu.

 1. Korzystanie z Usług jest płatne, z zastrzeżeniem możliwości bezpłatnego korzystania z Usług przez Użytkownika testowego w określonym terminie.
 2. Korzystanie z Usług wymaga Rejestracji.
 3. Korzystając z Portalu Użytkownik powinien w szczególności:
 1. przestrzegać Regulaminu,
 2. korzystać z Aplikacji wyłącznie w zakresie, w jakim upoważnia go do tego Umowa i Regulamin,
 3. powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu lub Aplikacji oraz od działań mogących utrudnić korzystanie z Portalu lub Aplikacji innym Użytkownikom,
 4. powstrzymać się od działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w Portal lub Aplikację, jej modyfikowanie, w tym w szczególności dodawanie, usuwanie bądź poprawianie treści zawartych w Portalu lub Aplikacji przeznaczonych wyłącznie do odczytu, lub inne działania, które mogłyby wpłynąć na wygląd i działanie Portalu i Aplikacji,
 5. powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

 

V. Rejestracja oraz zawarcie Umowy.

 1. Korzystanie z Usług Portalu możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika.
 2. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Portalu.
 3. Pola Formularza, których wypełnienie jest konieczne w celu rejestracji Użytkownika, są oznaczone gwiazdką w Formularzu.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza, Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas rejestracji, potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z informacją o utworzeniu Konta. Użytkownik podczas rejestracji ma możliwość wyboru rodzaju Pakietu. W przypadku wyboru przez Użytkownika Konta testowego, od momentu potwierdzenia Rejestracji, Użytkownik przez okres 14 dni może korzystać z funkcjonalności Konta testowego. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Konta testowego wyłącznie jeden raz, to jest po utworzeniu Konta testowego jest uprawniony do korzystania z takiego konta nie dłużej niż przez 14 dni. Brak jest możliwości uzyskania ponownego dostępu do Konta testowego przez danego Użytkownika.
 5. Z chwilą zakończenia Rejestracji, pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa na czas określony.
 6. Umowa na czas określony wygasa z chwilą upływu Okresu abonamentowego za który dokonana została płatność.
 7. W przypadku wyboru Konta testowego, umowa na czas określony wygasa wraz z upływem 14-dniowego okresu testowego, chyba że Użytkownik przedłuży możliwość korzystania z Usług, poprzez dokonanie Płatności za wybrany Pakiet (z pominięciem Konta testowego). W takim wypadku dokonanie Płatności skutkuje zmianą Umowy z terminem jej obowiązywania wynikającym z okresu Abonamentowego.
 8. Z chwilą wygaśnięcia Umowy, Konto testowe Użytkownika może zostać usunięte z Portalu przez Usługodawcę.
 9. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z zawartej z Usługodawcą Umowy, bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VI. Konto Użytkownika.

 1. Zarejestrowany Użytkownik za pośrednictwem Konta korzysta z Aplikacji oraz innych Usług oferowanych w ramach wybranego Pakietu.
 2. Użytkownik korzysta z Aplikacji oraz Usług wchodzących w skład w wybranego Pakietu w danym Okresie abonamentowym. W celu przedłużenia możliwości korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności, w sposób wskazany w Regulaminie.
 3. Zakres Usług świadczonych w ramach danego Pakietu określony jest w Cenniku dostępnym na stronach Portalu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo tworzenia Pakietów spersonalizowanych na życzenie Użytkowników, których zakres Usług będzie określony na podstawie ustaleń między Użytkownikiem a Usługodawcą. W celu uiszczenia opłaty Abonamentowej za Pakiet spersonalizowany Użytkownik otrzyma link do realizacji szybkiej płatności.
 5. Portal nie ogranicza liczby monitorowanych stron, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć liczby fraz dostępnych do monitoringu w wybranym przez Użytkownika Pakiecie.
 6. Każdy Użytkownik w ramach Konta posiada możliwość korzystania z Panelu użytkownika, za pomocą którego może zarządzać swoim Kontem.
 7. Użytkownik za pomocą Panelu użytkownika posiada możliwość korzystania z funkcji Aplikacji których zakres uzależniony jest od posiadanego Pakietu.
 8. W celu zapewnienia właściwej ochrony posiadanego hasła do Konta, Użytkownik powinien dokonywać jego zmiany co najmniej raz na trzy miesiące.
 9. Każde naruszenie poufności Loginu i Hasła Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.
 10. W przypadku zgubienia Hasła Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy o wyznaczenie tymczasowego Hasła pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W celu uzyskania tymczasowego Hasła Użytkownik powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta. Nowe Hasło zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika w formie linka aktywującego.
 11. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, za wyjątkiem Pracowników Użytkownika. Możliwość rozszerzenia dostępu do Konta na Pracowników Użytkownika uzależniona jest od rodzaju posiadanego Pakietu.
 12. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może dokonywać wszelkich zmian w zakresie wprowadzonych przez siebie danych oraz w każdym czasie sprawdzić zakres wykorzystanych Usług świadczonych w ramach wybranego Pakietu.
 13. Postanowienia niniejszego punktu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta testowego.

VII. Płatności za Usługi

 1. W celu korzystania z Usług objętych danym Pakietem Użytkownik zobowiązany jest dokonać Płatności w kwocie przewidzianej w Cenniku.
 2. W przypadku Konta testowego Użytkownikowi przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa zostanie wyświetlona w Panelu użytkownika informacja o możliwości dokonania Płatności za pierwszy Okres abonamentowy przy pomocy odpowiedniego formularza płatności znajdującego się w Panelu użytkownika. Dokonanie Płatności warunkuje możliwość korzystania z Usług po zakończeniu korzystania z Konta testowego. Przed dokonaniem Płatności Użytkownik może dokonać modyfikacji Pakietu w celu określenia zakresu Usług według indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 3. Płatność za Pakiet dokonywana jest z góry. Użytkownik może dokonać Płatności z góry za więcej niż jeden Okres abonamentowy.
 4. Okres abonamentowy rozpoczyna się w dniu dokonania płatności i trwa przez okres 30 dni.
 5. Okres abonamentowy rozpoczyna się z dniem Rejestracji. Jeżeli po upływie 14 dni od założenia Konta testowego, Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usług z uwagi na niedokonanie Płatności, to Okres abonamentowy rozpoczyna się z dniem dokonania opłaty za pierwszy Okres abonamentowy. Pierwszym dniem Okresu abonamentowego jest dzień dokonania Płatności.
 6. W przypadku dokonania Płatności z góry za więcej niż jeden Okres abonamentowy Usługodawca świadczy Usługi przez ilość 30 dniowych Okresów abonamentowych, za które Użytkownik dokonał Płatności.
 7. Z chwilą dokonania Płatności Użytkownik posiada możliwość korzystania z Aplikacji oraz Konta w danym Okresie abonamentowym.
 8. W przypadku Płatności w sposób zautomatyzowany terminem dokonania Płatności jest dzień potwierdzenia Usługodawcy poprawnego przeprowadzenia transakcji dokonanego przez instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji Płatności.
 9. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w rozpoczęciu korzystania z Usług w ramach wybranego Pakietu wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Użytkownika danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności.
 10. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany Pakietu na inny Pakiet, z tym, zastrzeżeniem, że zmiana może zostać dokonana wyłącznie na Pakiet o wyższej cenie. W przypadku, wyboru Pakietu o wyższej cenie niż Pakiet dotychczasowy, korzystanie z Usług oferowanych w ramach wyższego Pakietu będzie możliwe od dnia następującego po dniu, w którym płatność za taki Pakiet wpłynęła na rachunek Usługodawcy.
 11. W przypadku gdy Użytkownik dokonał opłaty za kilka okresów abonamentowych w dotychczasowym Pakiecie, w przypadku zmiany Pakietu na Pakiet o wyższej cenie, zobowiązany jest do dopłaty różnicy pomiędzy Pakietami, aby możliwe było kontynuowanie umowy w formie wyższego Pakietu, w terminie odpowiadającym uiszczonej wcześniej opłacie za okresy abonamentowe niższego Pakietu.
 12. Aktualny Cennik zawierający wykaz Usług świadczonych w ramach dostępnych Pakietów znajduje się na stronie Portalu. Wszystkie ceny Pakietów na stronie Portalu są podane w kwotach netto oraz w kwotach uwzględniających podatek od towarów i usług (VAT).
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Pakietów określonych w Cenniku, o czym poinformuje na stronach Portalu. W celu uniknięcia wątpliwości, nowe stawki opłat nie mają zastosowania do Pakietów już opłaconych przez Użytkownika. Z chwilą upływu Okresu abonamentowego, na jaki Pakiet został wykupiony Użytkownik może dokonać zakupu kolejnego Okresu abonamentowego lub wypowiedzieć Umowę.
 14. Wygaśnięcie terminu obowiązywania Pakietu nie powoduje utraty danych zgromadzonych w ramach korzystania z Usługi. Dane nie zostają jednakże aktualizowane po wygaśnięciu Usługi. Aktualizacja danych następuje od momentu przywrócenia Pakietu posiadającego co najmniej taki sam zakres świadczonych usług. W czasie od wygaśnięcia terminu obowiązywania danego Pakietu do opłacenia Usługi, dane stron nie będą gromadzone.
 15. W celu otrzymania faktury VAT Użytkownik zobowiązany jest podać dane niezbędne do jej wystawienia, a w szczególności firmę (imię i nazwisko w przypadku gdy Umowę zawiera osoba nie prowadząca działalności gospodarczej), dane adresowe oraz NIP. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie, przesyłanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.

VIII. Prawa własności intelektualnej.

 1. Aplikacja umożliwiająca świadczenie Usług, a także wszelkie materiały udostępniane za pośrednictwem Portalu, w szczególności takie jak teksty, zdjęcia, grafika, materiały audio i video, a także przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2016.922 ze zm. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. z późn. zm.) i są własnością Usługodawcy. Aplikacja jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji i dysponowania nią w sposób określony Regulaminem oraz Umową.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w sposób odmienny niż w jaki jest uprawniony do tego na podstawie Umowy i Regulaminu. Powyższe ograniczenie nie narusza uprawnienia Użytkownika do korzystania z Aplikacji w zakresie, w jakim uprawniają go do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej czasem trwania Okresu abonamentowego licencji na korzystanie z Aplikacji, w tym jej uaktualnień i nowych wersji, bez prawa do udzielania dalszej licencji na Aplikację, na polach eksploatacji wskazanych poniżej:
 1. korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika (lub osoby upoważnione przez Użytkownika, jeżeli dana Umowa przyznaje takie uprawnienie Użytkownikowi) na komputerach lub innych podobnych urządzeniach, którymi dysponuje Użytkownik poprzez sieć Internet w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wykorzystywania treści dostępnych w Portalu, w tym w szczególności Aplikacji wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z korzystaniem z Portalu i Aplikacji, w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego.
 2. Korzystanie z Aplikacji nie może wykraczać poza zakres określony Regulaminem i Umową, bez względu na techniczne możliwości innego wykorzystania Aplikacji. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji Aplikacji. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu i w zakresie jaki umożliwiają dostarczone Użytkownikowi w tym celu przez Usługodawcę narzędzia.
 3. Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie w celu zarządzania treścią, w tym jej publikacją w serwisach internetowych, co do których Użytkownikowi przysługują uprawnienia do zarządzania treścią. Powyższe dotyczy również korzystania z Aplikacji w ramach Konta testowego.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony, niezależnie od wykorzystanych środków technicznych, do umożliwiania korzystania z Aplikacji osobom trzecim (z wyłączeniem sytuacji, gdy takie uprawnienie posiadają Użytkownicy dodatkowi.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nawet niewielkie zmiany w Aplikacji mogą prowadzić do znacznych, nieprzewidzianych zakłóceń w jej funkcjonowaniu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie zmiany w Aplikacji dokonane przez siebie lub osoby, którymi się posłużył w tym celu.
 6. Jakiekolwiek korzystanie z Aplikacji, które przekracza zakres określony w Regulaminie, będzie wymagać wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności.
 7. W odniesieniu do Użytkownika nie będącego konsumentem dokonanie Rejestracji oznacza udzielenie Usługodawcy zgody na informowanie osób trzecich o fakcie korzystania przez Użytkownika z Usług Usługodawcy, w tym w szczególności udzielenie Usługodawcy zgody na publikowanie bez ograniczeń terytorialnych, w tym w mediach, w Internecie, w materiałach drukowanych, audio i video oznaczeń Użytkownika takich min. jak firma i znak towarowy identyfikujące Użytkownika lub jego towary lub usługi.

IX. Rozwiązanie Umowy.

 1. Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie za porozumieniem stron.
 2. Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia na koniec upływu terminu okresu Abonamentowego, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w postaci elektronicznej, które przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres drugiej Strony. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Konsument, Usługodawca może rozwiązać Umowę, w trybie przewidzianym w zdaniu poprzedzającym z ważnych przyczyn, to jest w razie:
 1. planowania przez Usługodawcę ograniczenia zakresu świadczenia Usług lub planowania zakończenia świadczenia Usług,
 2. wystąpienia okoliczności faktycznych lub prawnych (w tym zmiany przepisów) skutkujących powstaniem istotnych utrudnień w świadczeniu Usług,
 3. wprowadzenia przez kontrahentów Usługodawcy nowych warunków świadczenia usług skutkujących powstaniem po stronie Usługodawcy znacznych utrudnień w świadczeniu Usług na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie,
 4. zaistnienia zmian w serwisach internetowych skutkujących powstaniem po stronie Usługodawcy znacznych utrudnień w świadczeniu Usług na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie.
 1. Z chwilą rozwiązania Umowy Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, w tym wszelkich danych znajdujących się w bazie danych Aplikacji. Usługodawca nie usuwa danych ani treści wprowadzonych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji do serwisów internetowych. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy dotyczy Konsumenta Usługodawca jest uprawniony do dokonania czynności wskazanych zdaniu pierwszym niniejszego punktu po upływie 14 dni od rozwiązania Umowy.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika przed zakończeniem Okresu abonamentowego, za jaki uiszczono Opłatę abonamentową, Usługodawca nie zwraca Opłaty abonamentowej w całości ani w części. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę oraz w przypadku rozwiązania Umowy zawartej z Użytkownikiem będącym Konsumentem Usługodawca zwraca Użytkownikowi taką część uiszczonej Opłaty abonamentowej, która należna byłaby za okres przypadający po dacie rozwiązania Umowy.
 3. Usługodawca może rozwiązać Umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik:
 1. naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu,
 2. podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu Portalu,
 3. działał lub działa na szkodę Usługodawcy,
 4. nie dokonał płatności należnej Usługodawcy w terminie.
 1. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w ustępie 5. dotyczą Użytkownika będącego konsumentem, Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy bez zachowania 7 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Użytkownik będący konsumentem nie dokonał płatności mimo upływu terminu 7 dni od dnia otrzymania wezwania do dokonania takiej płatności.
 2. W przypadkach rozwiązania Umowy z przyczyn wskazanych w ustępie 5 przed zakończeniem Okresu abonamentowego, za jaki uiszczono Opłatę abonamentową, Usługodawca nie zwraca Opłaty abonamentowej w całości ani w części. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej z Użytkownikiem będącym Konsumentem w trybie określonym w ustępie 5 (z wyłączeniem ust. 5 pkt 4), Usługodawca zwraca Użytkownikowi taką część uiszczonej Opłaty abonamentowej, która należna byłaby za okres przypadający po dacie rozwiązania Umowy.

X. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta.

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustępie poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku, gdy świadczenie usługi zostało rozpoczęte przed upływem terminu na odstąpienie, a konsument następnie odstąpił od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.

XI. Reklamacje.

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia Usług przez Usługodawcę, elektronicznie za pomocą wiadomości e-mail [email protected] , przy użyciu formularza kontaktowego oraz telefonicznie.
 2. Użytkownik powinien zgłosić reklamację dotyczącą świadczenia Usługi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi.
 3. Termin zgłoszenia reklamacji wskazany w ustępie poprzedzającym nie ma zastosowania w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2017.459 ze zm.).
 4. Treść reklamacji powinna zawierać w szczególności: 
 1. nazwę lub inne dane identyfikujące Usługę, 
 2. termin, w jakim Usługa działała nieprawidłowo, dane Użytkownika zgłaszającego reklamację,
 3. uzasadnienie składanej reklamacji.
 1. Jeśli dane zawarte w reklamacji nie będą wystarczające do jej rozpatrzenia, Usługodawca zwróci się do Użytkownika zgłaszającego reklamację o przekazanie dodatkowych danych.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej wpływu.
 3. Jeśli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w tym terminie ze względów niezależnych od Usługodawcy,  poinformuje on o tym fakcie Użytkownika zgłaszającego reklamację, a także poda przewidywany termin jej rozpatrzenia.
 4. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany przez Usługodawcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, pod wskazany przez Klienta zgłaszającego reklamację adres e-mail. Odmowa uwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę zostanie odpowiednio uzasadniona.
 5. Reklamacje, które nie zawierają danych umożliwiających identyfikację Użytkownika, jak również reklamacje zgłoszone po terminie, mogą nie zostać rozpatrzone przez Usługodawcę jako zawierające istotne braki.
 6. W razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji.

 

XII. Wyłączenie odpowiedzialności.

 1. Usługodawca zastrzega, że Portal, Aplikacja i Usługi mogą być czasowo niedostępne w związku z koniecznością podejmowania działań natury technicznej dotyczących oprogramowania lub sprzętu takich jak np. aktualizacja, konserwacja, przegląd, wymiana. W razie ich wystąpienia Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu Portalu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.
 2. W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Portalu, Aplikacji lub Usług będą możliwe do przewidzenia, Usługodawca powiadomi Użytkowników o takich zdarzeniach na stronie głównej Portalu.

XIII. Zmiany Regulaminu.

 1. Usługodawca  zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od chwili udostępnienia w Portalu zmienionego Regulaminu.
 2. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie sitemeans.com.
 3. Do Użytkowników, którzy dokonają Rejestracji w okresie od momentu publikacji zmian Regulaminu do momentu ich wejścia w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a w okresie począwszy od dnia wejścia w życie zmian – postanowienia zmienionego Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. W wypadku zaistnienia ewentualnych sporów na tle korzystania z Portalu, pozasądowe sposoby ich rozstrzygnięcia posiadają pierwszeństwo przed drogą sadową.
 4. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby i adresu Usługodawcy.
© Copyright 2024 Sitemeans. Wszelkie prawa zastrzeżone.